(Ümber suunatud artiklist Kasutaja:Heli)

EST RUS

Kodukord

MTÜ Keeltemaja Huvikool „Erakool Keeltemaja“ kodukord

Väljavõte kooli kodukorrast.
II Kooli tegevuse põhimõtted
1. Kooli põhieesmärgiks on kvaliteetse keeleõppe pakkumine võimalikult paljudes keeltes, kasutades selleks mitmekesiseid õppevorme, kaasaegseid õppevahendeid ning paindlikku tunniplaani.
2. Koolil on kinnitatud õppekavad viieteistkümne keele õpetamiseks: eesti, hiina, hispaania, inglise, itaalia, jaapani, prantsuse, saksa, soome, araabia, portugali, taani, rootsi, türgi ja vene.
3. Õppijatele oluline info pannakse üles Kooli kodulehele www.tallinnakeeltekool.ee. Personaalsed teated edastatakse õppijale telefoni või e-posti teel.
III Koolitusleping ja õppemaksu tasumine
1. Enne õppetööle asumist sõlmivad Kool ja Õppija (alaealise puhul lapsevanem või hooldaja) koolituslepingu.
2. Et Kool saaks Maksu- ja Tolliametile edastada nõutavad andmed eraisikule tulumaksu tagastamiseks, peab eraisik õppemaksu tasumisel teatama Koolile oma täisnime ja isikukoodi. Kui tasutakse kellegi teise (nt lapse) eest, tuleb Koolile teatada nii õppija (kelle eest tasutakse) kui ka koolituskulu tasuja täisnimi ja isikukood.
3. Õppija on kohustatud informeerima Kooli koolituslepingus märgitud kontaktandmete muutumisest.
4. Vastavalt koolituslepingule väljastab Kooli kantselei Õppijale arve.
5. Koolis kehtib ettetasutav aastamaks, mida saab tasuda ühe maksena või kahes osas poolaastate kaupa. Nii eraisikud kui asutused peavad I poolaasta õppetasu maksma vastavalt arvel näidatud maksetähtajale.
6. Asutused tasuvad oma töötajate koolituse eest arvete alusel, mille väljastab Kooli kantselei (tel. 6620 706, kantselei@tallinnakeeltekool.ee). Õppetasu peab olema laekunud enne õppetöö algust.
7. Õppemaksu suurus sõltub õppetundide arvust; mõnel juhul on rühmale kinnitatud erihind (väikerühmad, asutuste rühmad, eriprogrammi järgi töötavad rühmad). Õppemaksu saab tasuda pangaülekandega MTÜ Keeltemaja arveldusarvele EE242200221019544925 Swedbank (selgitusena lisada arve nr, õppija nimi, kursus ja õpetaja nimi), samuti sularahas või pangakaardiga Kooli kantseleis.
IV Kooli reeglid
1. Kooli töötajatel ja õppijatel on keelatud Kooli ruumides ja territooriumil pruukida tubakasaadusi, alkohoolseid jooke ning muid narkootilisi ja toksilisi aineid. Kooli on keelatud kaasa võtta ohtlikke esemeid (tulirelvi, terariistu, lõhkekehi, ohtlikke kemikaale).
2. Kui õpetaja on andnud õppijale loa kasutada mõnda õppematerjali väljaspool Kooli, tuleb see tagastada hiljemalt kursuse lõpuks.
3. Mobiiltelefon tuleb õppetunni toimumise ajaks panna hääletule režiimile või välja lülitada.
4. Kooli territooriumil tohivad autosid parkida Kooli töötajad ja õppijad selleks ettenähtud märgistatud alal.
5. Õppijad tohivad Kooli territooriumil parkida ainult oma õppetunni ajal. Kooli töötajatele on eraldatud kümme parkimiskohta.
6. Parkimisel tuleb arvestada hea tava põhimõtetega. Kui auto on pargitud valesti, siis on Kooli juhtkonnal õigus lasta auto teisaldada.
V Tuleohutuse üldjuhised
1. Õppija on kohustatud järgima tuleohutuse eeskirju ja teavitama oma õpetajat või Kooli juhtkonda õnnetusjuhtumist või selle tekkimise ohust.
2. Kooli ruumides ja territooriumil on rangelt keelatud suitsetamine, prahi ja kulu põletamine, pürotehniliste vahendite kasutamine (ilutulestik ja paugutusvahendid) ning lahtise tulega tegelemine.
3. Tulekahju korral kasutatakse majas viibivate inimeste evakueerimiseks vastavalt tähistatud evakuatsiooniväljapääse.
4. Evakueerimine toimub Kooli juhataja või MTÜ Keeltemaja juhatuse korralduste järgi, otsese hädaohu korral aga viivitamata ilma korralduseta.
5. MTÜ Keeltemaja juhatus peab tagama läbipääsude, väljapääsude, koridoride ja treppide korrasoleku, et oleks tagatud inimeste evakueerimine tulekahju korral.
VI Lõppsätted
1. Olukorrad, mis ei ole Kooli põhikirjas ega kodukorras sätestatud, lahendatakse poolte omavahelisel kokkuleppel, lähtudes headest tavadest ja sõbralikest suhetest.
Kodukorra on kinnitanud MTÜ Keeltemaja üldkoosolek 05.08.2016.

Välja otsitud andmebaasist "https://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=Kodukord"