Redaktsioon seisuga 19. september 2019, kell 17:31 kasutajalt Egon (arutelu | kaastöö)

EST RUS

Koolitusleping

Lepingu üldtingimused
1. Lepingu ese
1.1. Kool õpetab Õppijale Registreerimislehel märgitud võõrkeelt vastavalt Kooli poolt kinnitatud või EHISe huvihariduse alamregistris (üldkultuur, sh rahvuskoolid, ID:1335) registreeritud õppe- ja ainekavale, kohalduvatele õigusaktidele ning järgides Lepingus sätestatud tingimusi. Leping on sõlmitud konkreetsel Kursusel osalemiseks.
1.2. Lepingu lahutamatuks osaks on Õppija Registreerimisleht (Registreerimisleht) ja Kooli kodukorra reeglid, arvestades käesolevas Lepingus sätestatud erisusi. Kooli kodukorra reeglid on toodud kodulehel www.tallinnakeeltekool.ee. Õppija kinnitab, et on nimetatud tingimustega tutvunud ja mõistab endale võetud kohustusi. Alaealise Õppija puhul annab vastava kinnituse ka Õppija eestkostja.
2. Õppetöö korraldus
2.1. Õppeperiood Koolis kestab 35 õppenädalat, vahemikus septembrist juunini.
2.2. Õppetöö toimub vastavalt rühma tunniplaanile, mis on sätestatud Registreerimislehel. Ühe õppetunni kestus on 45 minutit. Korraga toimub reeglina 2 või enam õppetundi, mis kokku moodustavad ühe õppekorra (Õppekord).
2.3. Kursusel osalejate keeletase võib erineda. Õppija keeletaseme testimine toimub tasuta enne õppeperioodi algust. Õppeperioodi keskel Kursusega liitunud Õppijale pakub Kool 1 proovitunni Kursuse kohta, mille abil saab Õppija kontrollida, kas soovitud kursuse tase on tema jaoks õige (Proovitund). Proovitunni tasu on 15 eurot (bruto) ühe Õppekorra eest. Kui Õppija liitub antud Kursusega, loetakse Õppemaksust tasutuks Proovitunni eest tasutud 15 eurot. Proovitund loetakse Õppija esimeseks Õppekorraks antud Kursusel.
2.4. Õppetöö aega võib mõjuval põhjusel (nt õpetaja haigestumine) muuta. Vastavalt Kooli võimalustele leitakse ärajäänud õppetunnile asendusaeg või asendusõpetaja.
2.5. Õppeperioodi sisse jääb jõuluvaheaeg, mil õppetööd ei toimu. Riigipühadel õppetööd ei toimu.

2.6. Õpperühmad jagunevad tava- ja erirühmadeks. Tavarühmas on õppeaasta lõikes 6-14 õppijat. Koolil on õigus avada erirühmi, mille õppijate arv ja õppemaks võivad erineda tavarühma omast.
2.7. Koolil on õigus Kursuse algus edasi lükata kuni üks kuu või Kursus ära jätta, kui kolm tööpäeva enne Kursuse algust on Kursusele registreerunud ja arve tasunud õppijaid vähem, kui vastava Kursuse minimaalne õppijate arv.
2.8. Kool väljastab Õppijale tunnistuse Kursuse lõpetamise kohta juhul, kui isik saavutas õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid, sooritades positiivselt Kursuse lõputesti. Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 51% õigeid vastuseid. Õppijale, kes osales koolitusel, kuid ei soovinud lõputesti sooritada, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Muudel juhtudel (õppeperioodi keskel, tööandja/õppeasutuse soovil jne) väljastab Kool vastava taotluse alusel Õppijale tõendi koolitusel osalemise kohta.
3. Õppemaks ja arveldamise kord
3.1. Kursuse läbiviimise eest makstakse Registreerimislehel märgitud Õppemaks, milles sisaldub käibemaks. Kool esitab Õppijale vastava arve.
3.2. Õppemaks kuulub tasumisele terve õppeaasta kohta. Esimese poolaasta osa koos õppematerjali maksumusega tasutakse enne Kursuse algust arvel näidatud kuupäevaks. Teise poolaasta osa tasutakse jaanuaris 2020 arvel näidatud kuupäevaks. Soovi korral võib Õppija tasuda õppemaksu nelja osamaksena järgmisteks tähtpäevadeks: enne kursuse algust, 12.11.19, 12.01.20 ja 12.03.20. Samuti võib Õppija tasuda korraga terve õppeaasta eest.
3.3. Erandkorras võivad Pooled kokku leppida teistsuguse tasumise korra, mis fikseeritakse Registreerimislehel.
3.4. Õppemaksule lisandub õppematerjali maksumus. Kui õppeaasta jooksul õpitakse rohkem kui ühe õpiku alusel, siis väljastab Kool iga järgmise õpiku arve Õppijale enne, kui rühm alustab õppimist vastavast õpikust. Kui Kooli sisseostetava õpiku hind muutub õppeaasta keskel, siis muutub ka selle edasimüügi hind Õppijale.
3.5. Kui Õppija ei ole arvel näidatud kuupäevaks õppemaksu tasunud ning selle hilisemaks tasumiseks esitatud kirjalik avaldus ei ole Kooli poolt rahuldatud, on Koolil õigus Õppija Kursuse nimekirjast välja arvata.
3.6. Kool ei kompenseeri Õppija lühiajalist (s.o kuni 30 päeva k.a) puudumist, sõltumata sellise puudumise põhjustest.
3.7. Mõjuval põhjusel, eelkõige Õppija pikaajalisel haigestumisel või mõne muu ootamatu õppimist takistava asjaolu ilmnemisel, mis kestab rohkem kui 30 päeva, on Õppijal õpingute katkestamise korral võimalik esitada avaldus MTÜ Keeltemaja juhatusele ja taotleda Õppemaksu osalist tagastamist veel toimumata õppetundide eest. Kool ei tagasta õppemaksu juba toimunud õppetundide eest.
3.8. Õppemaksu suurus sõltub punktis 2.6 viidatud õpperühma kategooriast ning õppetundide arvust.
4. Lepingu kehtivus
4.1. Leping jõustub alates selle allkirjastamise hetkest mõlema Poole poolt ja kehtib kuni Kursuse lõpuni.
4.2. Õppijal on õigus Leping igal ajal üles öelda, teavitades Kooli sellest kirjalikult. Kursuse vahetamist õppeaasta jooksul loetakse Õppija poolt käesoleva Lepingu ülesütlemiseks. Uuel Kursusel osalemiseks sõlmitakse Õppijaga uus leping.
4.3. Kool võib mõjuval põhjusel Lepingu ühepoolselt ilma etteteatamiseta üles öelda, eelkõige:
4.3.1. Õppijate arvu langemisel alla Registreerimislehel toodud miinimumarvu;
4.3.2. Õppija poolt Õppemaksu tasumata jätmisel;
4.3.3. Õppija poolt õppetöö olulisel häirimisel.
5. Lepingu lõppemise tagajärjed
5.1. Õppija poolt Lepingu ülesütlemisel hiljemalt kaks nädalat pärast esimest Õppekorda, vastavalt punktis 2.2 toodud definitsioonile, tagastatakse Õppijale 95% käesoleva lepingu järgse kursuse eest tasutud Õppemaksust, millest on eelnevalt maha arvatud toimunud õppetundide ja õppematerjali maksumus. Lepingu ülesütlemisel hiljemalt kaks nädalat pärast teist Õppekorda tagastatakse Õppijale 90% käesoleva lepingu järgse kursuse eest tasutud Õppemaksust, millest on eelnevalt maha arvatud toimunud õppetundide ja õppematerjali maksumus.
5.2. Õppija poolt Lepingu ülesütlemisel pärast kolmandat Õppekorda ei ole Kool kohustatud tagastama Õppijale Õppemaksu, välja arvatud juhul, kui ülesütlemise põhjustas Kooli poolne Lepingu rikkumine või kui Kursus jäetakse ära. 5.3. Lepingu ülesütlemisel Kooli poolt punktis 4.3.1 toodud põhjusel tagastatakse Õppijale ettemakstud õppemaks veel toimumata õppetundide eest täies ulatuses.
5.4. Lepingu ülesütlemine mis tahes põhjusel ei mõjuta Poolte Lepingust tulenevaid ja juba sissenõutavaks muutunud kohustusi, sh Õppija kohustust tasuda Õppemaksu toimunud õppetöö, Õppijale väljastatud õppematerjalide jms eest.
6. Kohalduv õigus ja vaidluste lahendamine
6.1. Käesolevale Lepingule kohaldub Eesti Vabariigi õigus.
6.2. Käesolevast Lepingust tekkinud vaidlused ja lahkarvamused lahendavad Pooled heas usus läbirääkimiste teel. Juhul kui Pooled ei suuda läbirääkimiste teel jõuda kokkuleppele, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
7. Lõppsätted
7.1. Lepinguga seotud igapäevane teabevahetus toimub telefoni või e-posti teel.
7.2. Lepingu üksiku sätte kehtetus ei too automaatselt kaasa kogu Lepingu või selle Lepingu teiste sätete kehtetust.
7.3. Leping on koostatud eesti keeles kahes õiguslikult võrdset jõudu omavas eksemplaris, millest üks eksemplar jääb Õppijale ja üks Koolile.
Poolte allkirjad

Välja otsitud andmebaasist "https://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=Koolitusleping"