Telefon

52 64 918

Avatud

E-R 9-17

Aadress

Endla 4 Tallinn

vt teisi kursuseid

4233 Soome keel edasijõudnutele B2+ ONLINE

Kursuse number4233
ÕpetajaTiiu Koovit
AegK 17:45-20:00 (1×3 ak/t nädalas)
Tunde102
KlassiruumOnline
Õpik
Minimaalne õppijate arv4
LisainfoCourse description in English follows below. / Описание курса по-русски приведено ниже.

________________________________________________________________________________________________________


Kursus ''Soome keel edasijõudnutele B2+ ONLINE'' sobib Sulle ideaalselt, kui oled juba läbinud B2 taseme ja soovid õpitut kinnistada ning lihvida oma keeleoskust enne vaba keelekasutuse tasemele C1 õppima asumist. Kursuse käigus saad võimaluse harjutada keerukaid suhtlusolukordi ja parandada jätkuvalt oma enesekindlust keele kasutamisel ning B2+ tase võimaldab Sul jõuda veelgi kõrgemale keeleoskuse tasemele, avardades suhtlusvõimalusi ja võimaldades Sul saavutada tõeliselt meisterliku keelekasutuse.

B2+ tase on üks Euroopa Keelemapi (CEFR) sõsarväljaandes lisatud täiendavatest vahetasemetest, kuna kõrgematel keeletasemetel (B2-C2) on keele perfektne omandamine keerukam tulenevalt rohkete keelenüansside lisandumisest ning õppemaht suureneb seepärast oluliselt, mistõttu on seda otstarbekas jagada rohkemate tasemete vahel täpsemaks õpivajaduste katmiseks. Sellest tulenevalt lisatigi CEFR tasemete hulka tase B2+, mis on täiendav vahetase B2.2 ja C1.1 vahel. B2+ taseme kursus annab Sulle võimaluse õppida suhtlema veelgi veenvamalt, spontaansemalt ja oskuslikumalt keerukates situatsioonides ning mõista sügavuti minevaid tekste. Kursuse jooksul omandad oskuse suhelda keerukatel teemadel ladusalt, demonstreerides oma keeleoskust nii kõnes kui kirjas, ning omandad sõnavara, mis võimaldab Sul suhelda täpselt ja nüansirikkalt erinevates igapäevateemadest märksa keerukamates ja abstraktsemates valdkondades ka sügavuti (nt teadus, kultuur, majandus jne). Samuti õpid looma originaalseid tekste, kus rõhutatakse keele rikkust ja selle varjundeid, ning sügavamalt ja detailsemalt analüüsima, tõlkima ja tõlgendama keerukamaid tekste, samuti esitama põhjalikke ja originaalseid argumente ning analüüse. Kursuse jooksul õpid suhtlema ka mitmekesiste sihtgruppidega ja mõistma erinevate kultuuride ja ühiskondade eripärasid, samuti analüüsima keerukaid sotsiaalseid teemasid. Kursuse edukal läbimisel suudad suhelda sujuvalt ja veenvalt juba nii igapäevastes kui vajadusel ka akadeemilistes situatsioonides.

CEFR jagab keeleoskustasemed kuueks põhitasemeks A1-C2, mis omakorda jagunevad pooltasemeteks A1.1-C2.2, kus A1.1 on algtase ja C2.2 kõrgeim võimalik keeleoskustase. Põhjaliku info ja ametlikud Euroopa Keelemapi (CEFR) dokumendid leiad CEFR ametlikult veebilehelt (inglise keeles, veebileht avaneb uuel vahelehel). Oma keeleoskusele saad hinnangu anda, kasutades meie kodulehel asuvat Euroopa Nõukogu Keelemapi enesehindamisskaalat (eesti keeles, avaneb uuel vahelehel).

VÄIKEGRUPP (4 kuni 8 inimest)

Kursuse hind eraisikule*: 1173 eurot (soodushind 1138 eurot) kogu kursuse eest (102 kontaktõppetundi perioodil 25.10.2023-05.06.2024).

 • Tallinna Keeltekooli kursuste maksumuselt saavad eraisikud* oma tuludeklaratsiooni esitamisel tagasi taotleda Maksu- ja Tolliametilt eraisiku tulumaksu.
 • Eraisikutel* on võimalus tasuda kursuse eest mitmes osas, näidates oma valiku ära kursusele registreerumise vormi maksmise väljal ning tasudes kursuse eest järgnevalt:
  • ühes osas: 1173 eurot (soodushind: 1138 eurot);
  • kahes osas: 1194 (= 2 × 597) eurot (soodushind: 1158 = 2 × 579 eurot);
  • kolmes osas: 1203 (= 3 × 401) eurot (soodushind: 1167 = 3 × 389 eurot).
 • Varajase registreeruja soodushinnad kehtivad kursusele registreerumisel kuni 01.09.2023 ja arve (kursuse kogumaksumuse või osamakse) tasumisel enne kursuse esimest kontakttundi.
 • Õpinguid jätkavate Tallinna Keeltekooli õpilaste lisasoodustus kajastub kursuse eest esitataval arvel.


Kursuse hind juriidilistest isikust maksjale: 1191 eurot + KM kogu kursuse eest.

Kursuse toimumisaeg ja maht

 • Kursus toimub 25.10.2023-05.06.2024 iganädalaselt K 17:45-20:00 (1×3 ak/t nädalas).
 • Kursuse auditoorsete tundide maht on 102 akadeemilist tundi. Iganädalaselt toimub 3 ak/t õpet.
 • Jõuluvaheaeg on 25.12.2023-07.01.2024 ja sel ajal õppetööd ei toimu.


Kursuse lisainfo

 • Registreerumine kursusele on avatud kuni grupi täitumiseni.
 • Kursuse hinnale lisandub õppematerjali maksumus.

___________________________________________________________________________________
* Eraisikust õppijaks loetakse rühmatundides (sh kaugõpe) või individuaalõppes osalevat ja eraisikuna iseenda nimel keeleõppearvet tasuvat eraisikut. Erandjuhul võib eraisikust õppija eest keeleõppearve tasuda teine eraisik.________________________________________________________________________________________________________The course ''Finnish B2+ (Upper Intermediate) ONLINE'' is perfect for you if you have already completed the B2.2 level and wish to consolidate what you have learned and refine your language skills before moving on to the advanced level of proficiency at C1. During the course, you will have the opportunity to practice complex communication situations and continue improving your confidence in using the language. The B2+ level will allow you to reach even higher language proficiency compared to B2.2, expanding your communicative abilities and enabling you to achieve truly exenplary level of language use.

B2+ level is one of the additional sub-levels included in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) to cater to the increasing complexity of language proficiency at higher levels (B2-C2). As language nuances become more abundant, the learning volume increases significantly, making it essential to introduce more specific levels to address learners' needs more accurately. Therefore, the B2+ level was added between B2.2 and C1.1. The B2+ level course offers you the opportunity to master communication with even greater persuasiveness, spontaneity, and skill in complex situations, as well as to comprehend in-depth texts. Throughout the course, you will acquire the ability to communicate fluently on intricate topics, showcasing your language proficiency both orally and in writing. You will also develop a rich vocabulary, allowing you to engage in precise and nuanced discussions on various subjects, including more complex and abstract domains beyond everyday topics (e.g., science, culture, economics, etc.). Additionally, you will learn to create original texts that emphasize the richness and subtleties of the language, and to conduct deeper and more detailed analysis, translation, and interpretation of complex texts. The course will also enable you to present comprehensive and original arguments and analyses. Furthermore, you will develop the skills to communicate effectively with diverse target groups and to understand the specificities of different cultures and societies, as well as to analyze complex social issues. Upon successful completion of the course, you will be able to communicate smoothly and convincingly in both everyday and academic situations, as required.

CEFR divides language proficiency levels into six main levels, A1-C2, which are further divided into sub-levels A1.1-C2.2, where A1.1 represents the beginner level and C2.2 stands for the highest possible language proficiency level. For detailed information and official CEFR documentation, see official CEFR website (in English, website opens in a new tab). You can also assess your language proficiency using the Council of Europe Self-Assessment Grid that is based on CEFR.

MINI-GROUP (from 4 to 8 students)

Tuition fee for private persons*: 1173 Euros (special early bird fee 1138 eurot) for the entire course (102 contact hours during the period 25.10.2023-05.06.2024).

 • Private persons* studying at Tallinn Language School can claim a personal income tax refund from Estonian Tax and Customs Board from the cost of the language course when submitting their income tax declaration.
 • Private persons* have the option to pay the tuition fee in several installments by indicating their choice in the payment field of the course registration form and making the tuition fee payments as follows:
  • payment in one installment: 1173 Euros (special early bird fee: 1138 Euros);
  • payment in two installments: 1194 (= 2 × 597) Euros (special early bird fee: 1158 = 2 × 579 Euros);
  • payment in three installments: 1203 (= 3 × 401) Euros (special early bird fee: 1167 = 3 × 389 Euros).
 • Special early bird course tuition fee is valid for the course registration until 01.09.2023 and payment of the invoice (full tuition fee or installment) before the first contact lesson of the course.
 • Additional discount for continuing students of Tallinn Language School is reflected on the invoice.


Course tuition fee for legal entities: 1191 Euros + VAT for the entire course.

Course schedule and duration

 • The course takes place from 25.10.2023 to 05.06.2024, weekly on Wed 17:45-20:00 (1×3 ac/h per week).
 • The total duration of the course is 102 academic class hours. Every week there will be 3 academic hours of instructed learning.
 • Christmas holiday will take place from 25.12.2023 to 07.01.2024 and no classes will be held during that time.


Additional course information

 • Registration for the course is open until the group is fully booked.
 • The cost of study materials is not included in the course price.

___________________________________________________________________________________
* A student is considered as a private person if s/he participates in language classes (including distance learning) or individual lessons and pays the language course tuition fee as a private person. In exceptional cases, another private person may pay the tuition fee on behalf of the student.________________________________________________________________________________________________________Курс ''Финский выше среднего В2+ ONLINE '' идеально подходит Вам, если Вы уже прошли уровень B2 и хотите закрепить полученные знания и отточить свои языковые навыки, прежде чем приступить к изучению языка для перехода на уровень свободного владения языком C1. На курсе у Вас будет возможность попрактиковаться в сложных коммуникативных ситуациях и продолжить повышать свою уверенность в использовании языка, и курс уровня B2+ позволит Вам выйти на еще более высокий уровень владения языком, расширив Ваши возможности в общении и позволив Вам достичь действительно мастерского использования языка.

Уровень B2+ является одним из дополнительных промежуточных уровней, добавленных в сопутствующем издании Европейской системы уровней владения иностранным языком (CEFR), потому что на более высоких языковых уроях (B2-C2) совершенное освоение языка более трудоёмко из-за добавления многих дополнительных языковых нюансов. За счет этого объем обучения значительно увеличивается и поэтому целесообразно разделить его на большее количество уровней, чтобы более точно покрыть потребности в обучении. В результате к уже имеющимся уровням CEFR был добавлен уровень B2+, который является дополнительным промежуточным уровнем между B2.2 и C1.1. Курс уровня B2+ дает возможность научиться еще более убедительно, спонтанно и умело общаться в сложных ситуациях и понимать сложные тексты. В ходе курса Вы приобретете способность свободно общаться на сложные темы, демонстрируя свои языковые навыки как в устной, так и в письменной форме, и Вы приобретете словарный запас, который позволит Вам точно и перфектно общаться на различные повседневные темы уже в гораздо более сложных и абстрактных областях, а также на специализированные темы (например, наука, культура, экономика и т. д.). Вы научитесь создавать оригинальные тексты, которые подчеркивают богатство языка и его нюансы, а также анализировать, переводить и интерпретировать сложные тексты более глубоко и подробно и представлять тщательные и оригинальные аргументы и анализы. В ходе курса Вы также научитесь общаться с различными целевыми группами и понимать особенности разных культур и обществ, а также анализировать сложные социальные проблемы. После успешного завершения курса Вы сможете гладко и убедительно общаться как в повседневных, так и, при необходимости, в академических ситуациях.

CEFR делит уровни владения языком на шесть базовых уровней от A1 до C2, которые, в свою очередь, делятся на подуровни A1.1-C2.2, где A1.1 — базовый уровень, а C2.2 — максимально возможный уровень владения языком. Исчерпывающую информацию и официальные документы по Европейской системе уровней владения иностранным языком (CEFR), а также дополнительную информацию можно найти на официальном сайте CEFR (на английском языке, веб-сайт открывается в новой вкладке). Свои языковые навыки можете оценить по шкале самооценки языкового уровня, разработанной Советом Европы (на русском языке, открывается в новой вкладке).

МИНИ-ГРУППА (от 4 до 8 человек)

Цена для частного лица*: 1173 евро (льготная цена 1138 евро) за полный курс (102 аудит. ак/ч за период 25.10.2023-05.06.2024).

 • Частные лица*, учащиеся на курсах Таллиннской школы языков, могут ходатайствовать о возврате подоходного налога со стоимости курсов при подаче ежегодной налоговой декларации в Налогово-таможенный департамент.
 • Частные лица* могут оплатить стоимость курса частями, отметив свой выбор в соответствующей графе формы регистрации. Оплата курса частями:
  • одной суммой: 1173 евро (льготная цена: 1138 евро);
  • двумя частями: 1194 (= 2 × 597) евро (льготная цена: 1158 = 2 × 579 евро);
  • тремя частями: 1203 (= 3 × 401) евро (льготная цена: 1167 = 3 × 389 евро).
 • Льготная цена - для тех, кто зарегистрируется до 01.09.2023 и оплатит счёт за обучение до начала занятий.
 • Для учащихся, продолжающих обучение в Таллиннской школе языков - дополнительная скидка отразится на выставленном счете.


Цена для юридического лица: 1191 евро + НСО за полный курс.

Продолжительность и объем курса

 • Курс проходит 25.10.2023-05.06.2024, по Ср. 17:45-20:00 (1×3 ак/ч в неделю).
 • Объем аудиторных часов курса составляет 102 ак/ч, по 3 ак/ч в неделю.
 • Рождественские каникулы продлятся с 25.12.2023 по 07.01.2024 и в это время Школа закрыта.


Дополнительная информация о курсах

 • Регистрация на курс открыта до заполнения группы.
 • К стоимости курса добавляется оплата за учебные материалы.

___________________________________________________________________________________
* Частное лицо – это человек, принимающий участие в групповых занятиях (включая дистанционное обучение) или в индивидуальном обучении, который оплачивает счет за обучение от своего имени. В исключительных случаях счет за обучение может оплатить другой человек.


RegistreerimineRegistreerimine

Loe ka Koolituslepingut. Kursusele registreerumisel aktsepteerib õppija Koolituslepingut ning lepingus ja kursuse infos toodud tingimusi.

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Hinnale lisandub õppematerjalide maksumus, kui pole märgitud teisiti.

Kui teil ei õnnestu registreerida, siis võivad kohad olla täis. Sellisel juhul võtke meiega palun ühendust tel 52 64 918 või kirjutage info@tallinnakeeltekool.eeVälja otsitud andmebaasist "http://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php/Kursus"