Telefon

52 64 918

Avatud

E-R 9-17

Aadress

Endla 4 Tallinn

vt teisi kursuseid

4262 Hispaania keel edasijõudnutele B2 ONLINE

Kursuse number4262
ÕpetajaMaricarmen Patricia Rodriguez Guillen
AegK 17:00-18:30 (1×2 ak/t nädalas)
Tunde70
KlassiruumOnline
Õpik
Minimaalne õppijate arv4
LisainfoCourse description in English follows below. / Описание курса по-русски приведено ниже.

________________________________________________________________________________________________________


Kursus ''Hispaania keel edasijõudnutele B2 ONLINE'' sobib Sulle ideaalselt, kui tunned, et suudad suurema pingutuseta hakkama saada keelekeskkonnas, sh saad aru põhiinfost selges tavakõnes, raadio- ja telesaadete põhisisust, jne.

B2 tase (=B2.1+B2.2 pooltasemed ja B2+ lisatase) on Euroopa Keelemapi (CEFR) iseseisva keelkasutuse (B1-B2) kõrgem tase, millel õppimiseks on soovitav eelnevalt läbida 400-420 akadeemilist tundi keeleõpet. Kursuse läbimisel omandatav keelepädevus võimaldab Sul suhelda vabalt ja veenvalt erinevates situatsioonides ning mõista juba märksa keerulisemaid tekste, kui eelmistel tasemetel. Sisuliselt valmistab B2 taseme kursus Sind hästi ette eluks ja tööks keelekeskkonnas, mistõttu on B2 sageli just see tase, mida nõutakse kodakondsuse või elamisloa saamiseks (sõltuvalt riigist). Kursuse jooksul õpid väljendama ennast spontaanselt ning kasutama keelestruktuure oskuslikult. Kursuse käigus omandad sõnavara, mis võimaldab Sul suhelda erinevates igapäevateemadest keerukamates ja abstraktsemates valdkondades, nagu teadus, kunst, majandus jne. Samuti õpid mõistma pikki ja keerukaid tekste ning kirjutama ka ise selgeid ja veenvaid tekste erinevatel teemadel.

CEFR jagab keeleoskustasemed kuueks põhitasemeks A1-C2, mis omakorda jagunevad pooltasemeteks A1.1-C2.2, kus A1.1 on algtase ja C2.2 kõrgeim võimalik keeleoskustase. Põhjaliku info ja ametlikud Euroopa Keelemapi (CEFR) dokumendid leiad CEFR ametlikult veebilehelt (inglise keeles, veebileht avaneb uuel vahelehel). Oma keeleoskusele saad hinnangu anda, kasutades meie kodulehel asuvat Euroopa Nõukogu Keelemapi enesehindamisskaalat (eesti keeles, avaneb uuel vahelehel).

VÄIKEGRUPP (4 kuni 8 inimest)

Kursuse hind eraisikule*: 767 eurot (soodushind 744 eurot) kogu kursuse eest (70 kontaktõppetundi perioodil 20.09.2023-29.05.2024).

 • Tallinna Keeltekooli kursuste maksumuselt saavad eraisikud* oma tuludeklaratsiooni esitamisel tagasi taotleda Maksu- ja Tolliametilt eraisiku tulumaksu.
 • Eraisikutel* on võimalus tasuda kursuse eest mitmes osas, näidates oma valiku ära kursusele registreerumise vormi maksmise väljal ning tasudes kursuse eest järgnevalt:
  • ühes osas: 767 eurot (soodushind: 744 eurot);
  • kahes osas: 788 (= 2 × 394) eurot (soodushind: 764 = 2 × 382 eurot);
  • kolmes osas: 798 (= 3 × 266) eurot (soodushind: 774 = 3 × 258 eurot).
 • Varajase registreeruja soodushinnad kehtivad kursusele registreerumisel kuni 01.09.2023 ja arve (kursuse kogumaksumuse või osamakse) tasumisel enne kursuse esimest kontakttundi.
 • Õpinguid jätkavate Tallinna Keeltekooli õpilaste lisasoodustus kajastub kursuse eest esitataval arvel.


Kursuse hind juriidilistest isikust maksjale: 779 eurot + KM kogu kursuse eest.

Kursuse toimumisaeg ja maht

 • Kursus toimub 20.09.2023-29.05.2024 iganädalaselt K 17:00-18:30 (1×2 ak/t nädalas).
 • Kursuse auditoorsete tundide maht on 70 akadeemilist tundi. Iganädalaselt toimub 2 ak/t õpet.
 • Jõuluvaheaeg on 25.12.2023-07.01.2024 ja sel ajal õppetööd ei toimu.


Kursuse lisainfo

 • Registreerumine kursusele on avatud kuni grupi täitumiseni.
 • Kursuse hinnale lisandub õppematerjali maksumus.

___________________________________________________________________________________
* Eraisikust õppijaks loetakse rühmatundides (sh kaugõpe) või individuaalõppes osalevat ja eraisikuna iseenda nimel keeleõppearvet tasuvat eraisikut. Erandjuhul võib eraisikust õppija eest keeleõppearve tasuda teine eraisik.________________________________________________________________________________________________________The course ''Spanish B2 (Upper Intermediate) ONLINE'' is ideal for you if you feel that you can manage already rather effortlessly in a language environment, including understanding basic information in clear daily conversations, radio and television broadcasts, etc.

B2 level (consisting of B2.1 and B2.2 sub-levels) of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) is the higher level of independent language use and to study at this level, it is recommended to have completed approximately 400-420 academic hours of language learning beforehand. By completing this course, you will gain language proficiency that allows you to communicate freely and convincingly in various situations and understand much more complex texts compared to previous levels. Essentially, the B2 level course prepares you well for life and work in a language environment, which is why B2 is often the required level for obtaining citizenship or a residence permit (depending on the country). Throughout the course, you will learn to express yourself spontaneously and use language structures skillfully. You will acquire vocabulary that enables you to communicate in more complex and abstract areas such as science, art, economics, etc. Additionally, you will learn to comprehend long and intricate texts and write clear and persuasive texts on various topics.

CEFR divides language proficiency levels into six main levels, A1-C2, which are further divided into sub-levels A1.1-C2.2, where A1.1 represents the beginner level and C2.2 stands for the highest possible language proficiency level. For detailed information and official CEFR documentation, see official CEFR website (in English, website opens in a new tab). You can also assess your language proficiency using the Council of Europe Self-Assessment Grid that is based on CEFR.

MINI-GROUP (from 4 to 8 students)

Tuition fee for private persons*: 767 Euros (special early bird fee 744 eurot) for the entire course (70 contact hours during the period 20.09.2023-29.05.2024).

 • Private persons* studying at Tallinn Language School can claim a personal income tax refund from Estonian Tax and Customs Board from the cost of the language course when submitting their income tax declaration.
 • Private persons* have the option to pay the tuition fee in several installments by indicating their choice in the payment field of the course registration form and making the tuition fee payments as follows:
  • payment in one installment: 767 Euros (special early bird fee: 744 Euros);
  • payment in two installments: 788 (= 2 × 394) Euros (special early bird fee: 764 = 2 × 382 Euros);
  • payment in three installments: 798 (= 3 × 266) Euros (special early bird fee: 774 = 3 × 258 Euros).
 • Special early bird course tuition fee is valid for the course registration until 01.09.2023 and payment of the invoice (full tuition fee or installment) before the first contact lesson of the course.
 • Additional discount for continuing students of Tallinn Language School is reflected on the invoice.


Course tuition fee for legal entities: 779 Euros + VAT for the entire course.

Course schedule and duration

 • The course takes place from 20.09.2023 to 29.05.2024, weekly on Wed 17:00-18:30 (1×2 ac/h per week).
 • The total duration of the course is 70 academic class hours. Every week there will be 2 academic hours of instructed learning.
 • Christmas holiday will take place from 25.12.2023 to 07.01.2024 and no classes will be held during that time.


Additional course information

 • Registration for the course is open until the group is fully booked.
 • The cost of study materials is not included in the course price.

___________________________________________________________________________________
* A student is considered as a private person if s/he participates in language classes (including distance learning) or individual lessons and pays the language course tuition fee as a private person. In exceptional cases, another private person may pay the tuition fee on behalf of the student.________________________________________________________________________________________________________Курс ''Испанский выше среднего В2 ONLINE'' идеально подходит для Вас, если Вы чувствуете, что без особых усилий справляетесь в языковой среде, в том числе понимаете основную информацию в ясной обыденной речи, основное содержание радио- и телепередач и т. д.

Уровень B2 - это более высокий уровень самостоятельного использования языка (B1-B2) Европейской системы уровней владения иностранным языком (CEFR), для которого рекомендуется заранее пройти 400-420 академических часов изучения языка. Приобретенная в ходе курса языковая компетенция позволяет свободно и убедительно общаться в различных ситуациях и понимать гораздо более сложные тексты, чем на предыдущих уровнях. По сути, курс уровня В2 хорошо готовит вас к жизни и работе в языковой среде, именно поэтому уровень В2 часто требуется для получения гражданства или вида на жительство (в зависимости от страны). В процессе прохождения курса Вы научитесь спонтанно выражать свои мысли и умело использовать языковые структуры. В ходе курса Вы приобретете словарный запас, который позволит Вам общаться на различные повседневные темы, в более сложных и абстрактных областях, таких как наука, искусство, экономика и т. д. Вы также научитесь понимать длинные и сложные тексты и писать четкие и убедительные тексты на различные темы.

CEFR делит уровни владения языком на шесть базовых уровней от A1 до C2, которые, в свою очередь, делятся на подуровни A1.1-C2.2, где A1.1 — базовый уровень, а C2.2 — максимально возможный уровень владения языком. Исчерпывающую информацию и официальные документы по Европейской системе уровней владения иностранным языком (CEFR), а также дополнительную информацию можно найти на официальном сайте CEFR (на английском языке, веб-сайт открывается в новой вкладке). Свои языковые навыки можете оценить по шкале самооценки языкового уровня, разработанной Советом Европы (на русском языке, открывается в новой вкладке).

МИНИ-ГРУППА (от 4 до 8 человек)

Цена для частного лица*: 767 евро (льготная цена 744 евро) за полный курс (70 аудит. ак/ч за период 20.09.2023-29.05.2024).

 • Частные лица*, учащиеся на курсах Таллиннской школы языков, могут ходатайствовать о возврате подоходного налога со стоимости курсов при подаче ежегодной налоговой декларации в Налогово-таможенный департамент.
 • Частные лица* могут оплатить стоимость курса частями, отметив свой выбор в соответствующей графе формы регистрации. Оплата курса частями:
  • одной суммой: 767 евро (льготная цена: 744 евро);
  • двумя частями: 788 (= 2 × 394) евро (льготная цена: 764 = 2 × 382 евро);
  • тремя частями: 798 (= 3 × 266) евро (льготная цена: 774 = 3 × 258 евро).
 • Льготная цена - для тех, кто зарегистрируется до 01.09.2023 и оплатит счёт за обучение до начала занятий.
 • Для учащихся, продолжающих обучение в Таллиннской школе языков - дополнительная скидка отразится на выставленном счете.


Цена для юридического лица: 779 евро + НСО за полный курс.

Продолжительность и объем курса

 • Курс проходит 20.09.2023-29.05.2024, по Ср. 17:00-18:30 (1×2 ак/ч в неделю).
 • Объем аудиторных часов курса составляет 70 ак/ч, по 2 ак/ч в неделю.
 • Рождественские каникулы продлятся с 25.12.2023 по 07.01.2024 и в это время Школа закрыта.


Дополнительная информация о курсах

 • Регистрация на курс открыта до заполнения группы.
 • К стоимости курса добавляется оплата за учебные материалы.

___________________________________________________________________________________
* Частное лицо – это человек, принимающий участие в групповых занятиях (включая дистанционное обучение) или в индивидуальном обучении, который оплачивает счет за обучение от своего имени. В исключительных случаях счет за обучение может оплатить другой человек.


RegistreerimineRegistreerimine

Loe ka Koolituslepingut. Kursusele registreerumisel aktsepteerib õppija Koolituslepingut ning lepingus ja kursuse infos toodud tingimusi.

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Hinnale lisandub õppematerjalide maksumus, kui pole märgitud teisiti.

Kui teil ei õnnestu registreerida, siis võivad kohad olla täis. Sellisel juhul võtke meiega palun ühendust tel 52 64 918 või kirjutage info@tallinnakeeltekool.eeVälja otsitud andmebaasist "http://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php/Kursus"