Telefon

52 64 918

Avatud

E-R 9-17

Aadress

Endla 4 Tallinn

vt teisi kursuseid

4357 Inglise keel edasijõudnutele B2 INTENSIIV

Kursuse number4357
ÕpetajaSiiri Laur
AegK+R 10:00-11:30 (2×2 ak/t nädalas)
Tunde42
KlassiruumOnline / Zoom
ÕpikNew Headway Upper-Intermediate 5th Edition
Minimaalne õppijate arv4
LisainfoCourse description in English follows below. / Описание курса по-русски приведено ниже.

________________________________________________________________________________________________________


Kursus ''Inglise keel edasijõudnutele B2'' sobib Sulle ideaalselt, kui tunned, et suudad suurema pingutuseta hakkama saada keelekeskkonnas, sh saad aru põhiinfost selges tavakõnes, raadio- ja telesaadete põhisisust, jne.

B2 tase (=B2.1+B2.2 pooltasemed ja B2+ lisatase) on Euroopa Keelemapi (CEFR) iseseisva keelkasutuse (B1-B2) kõrgem tase, millel õppimiseks on soovitav eelnevalt läbida 400-420 akadeemilist tundi keeleõpet. Kursuse läbimisel omandatav keelepädevus võimaldab Sul suhelda vabalt ja veenvalt erinevates situatsioonides ning mõista juba märksa keerulisemaid tekste, kui eelmistel tasemetel. Sisuliselt valmistab B2 taseme kursus Sind hästi ette eluks ja tööks keelekeskkonnas, mistõttu on B2 sageli just see tase, mida nõutakse kodakondsuse või elamisloa saamiseks (sõltuvalt riigist). Kursuse jooksul õpid väljendama ennast spontaanselt ning kasutama keelestruktuure oskuslikult. Kursuse käigus omandad sõnavara, mis võimaldab Sul suhelda erinevates igapäevateemadest keerukamates ja abstraktsemates valdkondades, nagu teadus, kunst, majandus jne. Samuti õpid mõistma pikki ja keerukaid tekste ning kirjutama ka ise selgeid ja veenvaid tekste erinevatel teemadel.

CEFR jagab keeleoskustasemed kuueks põhitasemeks A1-C2, mis omakorda jagunevad pooltasemeteks A1.1-C2.2, kus A1.1 on algtase ja C2.2 kõrgeim võimalik keeleoskustase. Põhjaliku info ja ametlikud Euroopa Keelemapi (CEFR) dokumendid leiad CEFR ametlikult veebilehelt (inglise keeles, veebileht avaneb uuel vahelehel). Oma keeleoskusele saad hinnangu anda, kasutades meie kodulehel asuvat Euroopa Nõukogu Keelemapi enesehindamisskaalat (eesti keeles, avaneb uuel vahelehel).


Mõned huvitavad faktid ja põhjused, miks õppida inglise keelt:

 • inglise keel on maailma populaarseim keel, mida räägib ligi 1,5 miljardit inimest ja mis on ametlikuks riigikeeleks 86 riigis;
 • inglise keel pärineb Loode-Saksamaalt ja Hollandist ning on võtnud algeid lausa kolmest eri keelest;
 • kaasaegse inglise keele kasutuse alguseks peetakse 14. sajandit ning tänapäeval on sellele kõige sarnasemad hollandi ja lääne-flaami keeled;
 • kogu lennuliikluse ametlik suhtlus ning üle 60% maailma majandusest ja ärivaldkonnast toimib inglise keeles, samuti on inglise keel IT-valdkonnas kõigi olulisemate programmeerimiskeelte aluseks;
 • kõige rohkem kasutatud omadussõna inglise keeles on "good" - "hea"!

Seega - põhjuseid, miks õppida inglise keelt, on küllaga! :)


VÄIKEGRUPP (4 kuni 8 inimest)

Kursuse hind eraisikule*: 526 eurot kogu kursuse eest (42 online-õppetundi perioodil 22.05.2024-31.07.2024).

 • Tallinna Keeltekooli kursuste maksumuselt saavad eraisikud* oma tuludeklaratsiooni esitamisel tagasi taotleda Maksu- ja Tolliametilt eraisiku tulumaksu.
 • Eraisikutel* on võimalus tasuda kursuse eest järgnevalt:
  • ühes osas: 526 eurot;
  • kahes osas: 556 (= 2 × 278) eurot.


  Kursuse hind juriidilistest isikust maksjale: 572 eurot + KM kogu kursuse eest.

  Kursuse toimumisaeg ja maht

  • Kursus toimub 22.05.2024-31.07.2024 iganädalaselt K + R 10:00-11:30 (2×2 ak/t nädalas).
  • Kursuse auditoorsete tundide maht on 42 akadeemilist tundi. Iganädalaselt toimub 4 ak/t õpet.

  • Kursuse lisainfo

   • Registreerumine kursusele on avatud kuni grupi täitumiseni.
   • Kursuse hinnale lisandub õppematerjali maksumus.

   ___________________________________________________________________________________
   * Eraisikust õppijaks loetakse rühmatundides (sh kaugõpe) või individuaalõppes osalevat ja eraisikuna iseenda nimel keeleõppearvet tasuvat eraisikut. Erandjuhul võib eraisikust õppija eest keeleõppearve tasuda teine eraisik.   ________________________________________________________________________________________________________   The course ''English B2 (Upper Intermediate)'' is ideal for you if you feel that you can manage already rather effortlessly in a language environment, including understanding basic information in clear daily conversations, radio and television broadcasts, etc.

   B2 level (consisting of B2.1 and B2.2 sub-levels) of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) is the higher level of independent language use and to study at this level, it is recommended to have completed approximately 400-420 academic hours of language learning beforehand. By completing this course, you will gain language proficiency that allows you to communicate freely and convincingly in various situations and understand much more complex texts compared to previous levels. Essentially, the B2 level course prepares you well for life and work in a language environment, which is why B2 is often the required level for obtaining citizenship or a residence permit (depending on the country). Throughout the course, you will learn to express yourself spontaneously and use language structures skillfully. You will acquire vocabulary that enables you to communicate in more complex and abstract areas such as science, art, economics, etc. Additionally, you will learn to comprehend long and intricate texts and write clear and persuasive texts on various topics.

   CEFR divides language proficiency levels into six main levels, A1-C2, which are further divided into sub-levels A1.1-C2.2, where A1.1 represents the beginner level and C2.2 stands for the highest possible language proficiency level. For detailed information and official CEFR documentation, see official CEFR website (in English, website opens in a new tab). You can also assess your language proficiency using the Council of Europe Self-Assessment Grid that is based on CEFR.


   Some interesting facts and reasons to learn the English language:

   • English is the most popular language in the world, spoken by nearly 1.5 billion people and it is an official language in 86 countries;
   • English originated from Northwestern Germany and Holland and borrows elements from three different languages;
   • The beginning of modern English is considered to be the 14th century, and today it is most similar to Dutch and West Flemish languages;
   • Entire air traffic communication, as well as over 60% of the world's economy and business field, operates in English, and English serves as the foundation for all major programming languages in the IT sector;
   • The most commonly used adjective in the English language is "good"!

   Therefore - there are plenty of reasons to learn English! :)


   MINI-GROUP (from 4 to 8 students)

   Tuition fee for private persons*: 526 Euros for the entire course (42 contact hours during the period 22.05.2024-31.07.2024).

   • Private persons* studying at Tallinn Language School can claim a personal income tax refund from Estonian Tax and Customs Board from the cost of the language course when submitting their income tax declaration.
   • Private persons* have the option to pay the tuition fee in several installments by indicating their choice in the payment field of the course registration form and making the tuition fee payments as follows:
    • payment in one installment: 526 Euros
    • payment in two installments: 556 (= 2 × 278) Euros.
     Course tuition fee for legal entities: 572 Euros + VAT for the entire course.

     Course schedule and duration
     • The course takes place from 22.05.2024 to 31.07.2024, weekly on Wed. + Fri. 10:00-11:30 (2×2 ac/h per week).
     • The total duration of the course is 42 academic class hours. Every week there will be 4 academic hours of instructed learning.


     Additional course information

     • Registration for the course is open until the group is fully booked.
     • The cost of study materials is not included in the course price.

     ___________________________________________________________________________________
     * A student is considered as a private person if s/he participates in language classes (including distance learning) or individual lessons and pays the language course tuition fee as a private person. In exceptional cases, another private person may pay the tuition fee on behalf of the student.     ________________________________________________________________________________________________________     Курс ''Английский выше среднего В2'' идеально подходит для Вас, если Вы чувствуете, что без особых усилий справляетесь в языковой среде, в том числе понимаете основную информацию в ясной обыденной речи, основное содержание радио- и телепередач и т. д.

     Уровень B2 - это более высокий уровень самостоятельного использования языка (B1-B2) Европейской системы уровней владения иностранным языком (CEFR), для которого рекомендуется заранее пройти 400-420 академических часов изучения языка. Приобретенная в ходе курса языковая компетенция позволяет свободно и убедительно общаться в различных ситуациях и понимать гораздо более сложные тексты, чем на предыдущих уровнях. По сути, курс уровня В2 хорошо готовит вас к жизни и работе в языковой среде, именно поэтому уровень В2 часто требуется для получения гражданства или вида на жительство (в зависимости от страны). В процессе прохождения курса Вы научитесь спонтанно выражать свои мысли и умело использовать языковые структуры. В ходе курса Вы приобретете словарный запас, который позволит Вам общаться на различные повседневные темы, в более сложных и абстрактных областях, таких как наука, искусство, экономика и т. д. Вы также научитесь понимать длинные и сложные тексты и писать четкие и убедительные тексты на различные темы.

     CEFR делит уровни владения языком на шесть базовых уровней от A1 до C2, которые, в свою очередь, делятся на подуровни A1.1-C2.2, где A1.1 — базовый уровень, а C2.2 — максимально возможный уровень владения языком. Исчерпывающую информацию и официальные документы по Европейской системе уровней владения иностранным языком (CEFR), а также дополнительную информацию можно найти на официальном сайте CEFR (на английском языке, веб-сайт открывается в новой вкладке). Свои языковые навыки можете оценить по шкале самооценки языкового уровня, разработанной Советом Европы (на русском языке, открывается в новой вкладке).


     Несколько интересных фактов и причин для изучения английского языка:

     • Английский язык - самый популярный язык в мире, на котором говорят около 1,5 миллиарда человек, и который является официальным государственным языком в 86 странах;
     • Английский язык происходит из Северо-Западной Германии и Голландии и позаимствовал элементы из трёх разных языков;
     • Началом современного английского языка принято считать 14 век, а в наше время современный английский язык наиболее близок к голландскому и западно-фламандскому языкам;
     • Весь официальный обмен сообщениеми в сфере авиатранспорта и более 60% мировой экономики и деловой сферы осуществляется на английском языке, также английский язык является основой для всех важнейших языков программирования в области информационных технологий;
     • Самым часто используемым прилагательным на английском языке является слово "хороший" - "good"!

     Причина изучать английский язык найдётся всегда! :)


     МИНИ-ГРУППА (от 4 до 8 человек)

     Цена для частного лица*: 526 евро за полный курс (42 online. ак/ч за период 22.05.2024-31.07.2024).

     • Частные лица*, учащиеся на курсах Таллиннской школы языков, могут ходатайствовать о возврате подоходного налога со стоимости курсов при подаче ежегодной налоговой декларации в Налогово-таможенный департамент.
     • Частные лица* могут оплатить стоимость курса частями, отметив свой выбор в соответствующей графе формы регистрации. Оплата курса частями:
      • одной суммой: 526 евро;
      • двумя частями: 556 (= 2 × 278) евро.


      Цена для юридического лица: 572 евро + НСО за полный курс.

      Продолжительность и объем курса

      • Курс проходит 22.05.2024-31.07.2024, по Ср. + Пт. 10:00-11:30 (2×2 ак/ч в неделю).
      • Объем аудиторных часов курса составляет 42 ак/ч, по 4 ак/ч в неделю.

      • Дополнительная информация о курсах

       • Регистрация на курс открыта до заполнения группы.
       • К стоимости курса добавляется оплата за учебные материалы.

       ___________________________________________________________________________________
       * Частное лицо – это человек, принимающий участие в групповых занятиях (включая дистанционное обучение) или в индивидуальном обучении, который оплачивает счет за обучение от своего имени. В исключительных случаях счет за обучение может оплатить другой человек.


RegistreerimineRegistreerimine

Loe ka Koolituslepingut. Kursusele registreerumisel aktsepteerib õppija Koolituslepingut ning lepingus ja kursuse infos toodud tingimusi.

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Hinnale lisandub õppematerjalide maksumus, kui pole märgitud teisiti.

Kui teil ei õnnestu registreerida, siis võivad kohad olla täis. Sellisel juhul võtke meiega palun ühendust tel 52 64 918 või kirjutage info@tallinnakeeltekool.eeVälja otsitud andmebaasist "http://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php/Kursus"