Telefon

52 64 918

Avatud

E-R 9-17

Aadress

Endla 4 Tallinn

vt teisi kursuseid

4235 Inglise suhtluskeel B1 ONLINE

Kursuse number4235
ÕpetajaMaricarmen Patricia Rodriguez Guillen
AegN 16:30-18:45 (1×3 ak/t nädalas)
Tunde105
KlassiruumOnline
Õpik
Minimaalne õppijate arv4
LisainfoCourse description in English follows below. / Описание курса по-русски приведено ниже.

________________________________________________________________________________________________________


Kursus ''Inglise suhtluskeel B1 ONLINE'' sobib Sulle ideaalselt õpingute jätkamiseks iseseisva keelekasutuse ehk kesktasemel. Sellel tasemel õppima asumiseks on soovitav läbida eelnevalt ligi 200-220 akadeemilist tundi juhendatud keeleõpet ja omada täit ülevaadet keele baasteadmistest. Kursus annab Sulle võimaluse suhelda juba iseseisvalt erinevates situatsioonides ning võimaldab omandada märksa suurema enesekindluse nii kirjutamisel kui rääkimisel.

B1 tase (=B1.1+B1.2 pooltasemed) on Euroopa Keelemapi (CEFR) iseseisva keelkasutuse (B1-B2) esimene tase ning selle kursuse läbimisel õpid kasutama keelt veenvalt ja sujuvalt ning oskad juba ladusalt väljendada oma arvamust, argumenteerida ning jagada oma kogemusi. Kursuse käigus omandad sõnavara, mis võimaldab Sul suhelda juba erinevatel mitmetahulisematel teemadel, nagu näiteks töö, kultuur, poliitika jne. Kursuse lõpuks õpid mõistma senisest keerukamaid tekste ja oskad kirjutada selgeid ja struktureeritud tekste erinevatel teemadel.

CEFR jagab keeleoskustasemed kuueks põhitasemeks A1-C2, mis omakorda jagunevad pooltasemeteks A1.1-C2.2, kus A1.1 on algtase ja C2.2 kõrgeim võimalik keeleoskustase. Põhjaliku info ja ametlikud Euroopa Keelemapi (CEFR) dokumendid leiad CEFR ametlikult veebilehelt (inglise keeles, veebileht avaneb uuel vahelehel). Oma keeleoskusele saad hinnangu anda, kasutades meie kodulehel asuvat Euroopa Nõukogu Keelemapi enesehindamisskaalat (eesti keeles, avaneb uuel vahelehel).


Mõned huvitavad faktid ja põhjused, miks õppida inglise keelt:

 • inglise keel on maailma populaarseim keel, mida räägib ligi 1,5 miljardit inimest ja mis on ametlikuks riigikeeleks 86 riigis;
 • inglise keel pärineb Loode-Saksamaalt ja Hollandist ning on võtnud algeid lausa kolmest eri keelest;
 • kaasaegse inglise keele kasutuse alguseks peetakse 14. sajandit ning tänapäeval on sellele kõige sarnasemad hollandi ja lääne-flaami keeled;
 • kogu lennuliikluse ametlik suhtlus ning üle 60% maailma majandusest ja ärivaldkonnast toimib inglise keeles, samuti on inglise keel IT-valdkonnas kõigi olulisemate programmeerimiskeelte aluseks;
 • kõige rohkem kasutatud omadussõna inglise keeles on "good" - "hea"!

Seega - põhjuseid, miks õppida inglise keelt, on küllaga! :)


VÄIKEGRUPP (4 kuni 8 inimest)

Kursuse hind eraisikule*: 1150 eurot (soodushind 1116 eurot) kogu kursuse eest (105 kontaktõppetundi perioodil 21.09.2023-30.05.2024).

 • Tallinna Keeltekooli kursuste maksumuselt saavad eraisikud* oma tuludeklaratsiooni esitamisel tagasi taotleda Maksu- ja Tolliametilt eraisiku tulumaksu.
 • Eraisikutel* on võimalus tasuda kursuse eest mitmes osas, näidates oma valiku ära kursusele registreerumise vormi maksmise väljal ning tasudes kursuse eest järgnevalt:
  • ühes osas: 1150 eurot (soodushind: 1116 eurot);
  • kahes osas: 1170 (= 2 × 585) eurot (soodushind: 1136 = 2 × 568 eurot);
  • kolmes osas: 1179 (= 3 × 393) eurot (soodushind: 1146 = 3 × 382 eurot).
 • Varajase registreeruja soodushinnad kehtivad kursusele registreerumisel kuni 01.09.2023 ja arve (kursuse kogumaksumuse või osamakse) tasumisel enne kursuse esimest kontakttundi.
 • Õpinguid jätkavate Tallinna Keeltekooli õpilaste lisasoodustus kajastub kursuse eest esitataval arvel.


Kursuse hind juriidilistest isikust maksjale: 1167 eurot + KM kogu kursuse eest.

Kursuse toimumisaeg ja maht

 • Kursus toimub 21.09.2023-30.05.2024 iganädalaselt N 16:30-18:45 (1×3 ak/t nädalas).
 • Kursuse auditoorsete tundide maht on 105 akadeemilist tundi. Iganädalaselt toimub 3 ak/t õpet.
 • Jõuluvaheaeg on 25.12.2023-07.01.2024 ja sel ajal õppetööd ei toimu.


Kursuse lisainfo

 • Registreerumine kursusele on avatud kuni grupi täitumiseni.
 • Kursuse hinnale lisandub õppematerjali maksumus.

___________________________________________________________________________________
* Eraisikust õppijaks loetakse rühmatundides (sh kaugõpe) või individuaalõppes osalevat ja eraisikuna iseenda nimel keeleõppearvet tasuvat eraisikut. Erandjuhul võib eraisikust õppija eest keeleõppearve tasuda teine eraisik.________________________________________________________________________________________________________The course ''English B1 (Intermediate)'' is perfectly suited for you to continue your studies at the level of independent language use, which is the intermediate level of language proficiency. To start studying at this level, it is advisable to have completed approximately 200-220 academic hours of instructed language learning and have a solid understanding of the basic language knowledge. The course will enable you to communicate independently in various situations and will provide you with much greater confidence in both writing and speaking.

B1 level (consisting of B1.1 and B1.2 sub-levels) of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) is the first level of independent language use, and by completing this course, you will learn to use the language convincingly and fluently. You will be able to express your opinions, argue, and share your experiences with ease. Throughout the course, you will acquire vocabulary that enables you to communicate on various complex topics, such as work, culture, politics, and more. By the end of the course, you will be able to understand quite challenging texts and write clear and structured texts on different subjects.

CEFR divides language proficiency levels into six main levels, A1-C2, which are further divided into sub-levels A1.1-C2.2, where A1.1 represents the beginner level and C2.2 stands for the highest possible language proficiency level. For detailed information and official CEFR documentation, see official CEFR website (in English, website opens in a new tab). You can also assess your language proficiency using the Council of Europe Self-Assessment Grid that is based on CEFR.


Some interesting facts and reasons to learn the English language:

 • English is the most popular language in the world, spoken by nearly 1.5 billion people and it is an official language in 86 countries;
 • English originated from Northwestern Germany and Holland and borrows elements from three different languages;
 • The beginning of modern English is considered to be the 14th century, and today it is most similar to Dutch and West Flemish languages;
 • Entire air traffic communication, as well as over 60% of the world's economy and business field, operates in English, and English serves as the foundation for all major programming languages in the IT sector;
 • The most commonly used adjective in the English language is "good"!

Therefore - there are plenty of reasons to learn English! :)


MINI-GROUP (from 4 to 8 students)

Tuition fee for private persons*: 1150 Euros (special early bird fee 1116 eurot) for the entire course (105 contact hours during the period 21.09.2023-30.05.2024).

 • Private persons* studying at Tallinn Language School can claim a personal income tax refund from Estonian Tax and Customs Board from the cost of the language course when submitting their income tax declaration.
 • Private persons* have the option to pay the tuition fee in several installments by indicating their choice in the payment field of the course registration form and making the tuition fee payments as follows:
  • payment in one installment: 1150 Euros (special early bird fee: 1116 Euros);
  • payment in two installments: 1170 (= 2 × 585) Euros (special early bird fee: 1136 = 2 × 568 Euros);
  • payment in three installments: 1179 (= 3 × 393) Euros (special early bird fee: 1146 = 3 × 382 Euros).
 • Special early bird course tuition fee is valid for the course registration until 01.09.2023 and payment of the invoice (full tuition fee or installment) before the first contact lesson of the course.
 • Additional discount for continuing students of Tallinn Language School is reflected on the invoice.


Course tuition fee for legal entities: 1167 Euros + VAT for the entire course.

Course schedule and duration

 • The course takes place from 21.09.2023 to 30.05.2024, weekly on Thu 16:30-18:45 (1×3 ac/h per week).
 • The total duration of the course is 105 academic class hours. Every week there will be 3 academic hours of instructed learning.
 • Christmas holiday will take place from 25.12.2023 to 07.01.2024 and no classes will be held during that time.


Additional course information

 • Registration for the course is open until the group is fully booked.
 • The cost of study materials is not included in the course price.

___________________________________________________________________________________
* A student is considered as a private person if s/he participates in language classes (including distance learning) or individual lessons and pays the language course tuition fee as a private person. In exceptional cases, another private person may pay the tuition fee on behalf of the student.________________________________________________________________________________________________________Курс ''Английский разговорный В1 ONLINE'' идеально подходит для продолжения учебы на среднем уровне самостоятельного использования языка. Чтобы начать обучение на этом уровне, рекомендуется предварительно получить 200-220 академических часов обучения языка под руководством преподавателя и иметь полный обзор базовых знаний языка. Курс даст Вам возможность самостоятельно общаться в различных ситуациях и позволяет приобрести гораздо большую уверенность в общении как в письме, так и в устной речи.

Уровень B1 (=B1.1+B1.2 полууровни) - это первый уровень самостоятельного использования языка (B1-B2) Европейской системы уровней владения иностранным языком (CEFR), и, пройдя этот курс, Вы научитесь убедительно и плавно использовать язык, и уже сможете выражать свое мнение, спорить и свободно делиться своим опытом. В ходе курса Вы приобретете словарный запас, который позволит Вам общаться на разносторонние темы, такие как работа, культура, политика и т. д. К концу курса Вы научитесь понимать более сложные тексты, чем раньше, и сможете писать четкие и структурированные тексты на различные темы.

CEFR делит уровни владения языком на шесть базовых уровней от A1 до C2, которые, в свою очередь, делятся на подуровни A1.1-C2.2, где A1.1 — базовый уровень, а C2.2 — максимально возможный уровень владения языком. Исчерпывающую информацию и официальные документы по Европейской системе уровней владения иностранным языком (CEFR), а также дополнительную информацию можно найти на официальном сайте CEFR (на английском языке, веб-сайт открывается в новой вкладке). Свои языковые навыки можете оценить по шкале самооценки языкового уровня, разработанной Советом Европы (на русском языке, открывается в новой вкладке).


Несколько интересных фактов и причин для изучения английского языка:

 • Английский язык - самый популярный язык в мире, на котором говорят около 1,5 миллиарда человек, и который является официальным государственным языком в 86 странах;
 • Английский язык происходит из Северо-Западной Германии и Голландии и позаимствовал элементы из трёх разных языков;
 • Началом современного английского языка принято считать 14 век, а в наше время современный английский язык наиболее близок к голландскому и западно-фламандскому языкам;
 • Весь официальный обмен сообщениеми в сфере авиатранспорта и более 60% мировой экономики и деловой сферы осуществляется на английском языке, также английский язык является основой для всех важнейших языков программирования в области информационных технологий;
 • Самым часто используемым прилагательным на английском языке является слово "хороший" - "good"!

Причина изучать английский язык найдётся всегда! :)


МИНИ-ГРУППА (от 4 до 8 человек)

Цена для частного лица*: 1150 евро (льготная цена 1116 евро) за полный курс (105 аудит. ак/ч за период 21.09.2023-30.05.2024).

 • Частные лица*, учащиеся на курсах Таллиннской школы языков, могут ходатайствовать о возврате подоходного налога со стоимости курсов при подаче ежегодной налоговой декларации в Налогово-таможенный департамент.
 • Частные лица* могут оплатить стоимость курса частями, отметив свой выбор в соответствующей графе формы регистрации. Оплата курса частями:
  • одной суммой: 1150 евро (льготная цена: 1116 евро);
  • двумя частями: 1170 (= 2 × 585) евро (льготная цена: 1136 = 2 × 568 евро);
  • тремя частями: 1179 (= 3 × 393) евро (льготная цена: 1146 = 3 × 382 евро).
 • Льготная цена - для тех, кто зарегистрируется до 01.09.2023 и оплатит счёт за обучение до начала занятий.
 • Для учащихся, продолжающих обучение в Таллиннской школе языков - дополнительная скидка отразится на выставленном счете.


Цена для юридического лица: 1167 евро + НСО за полный курс.

Продолжительность и объем курса

 • Курс проходит 21.09.2023-30.05.2024, по Чт. 16:30-18:45 (1×3 ак/ч в неделю).
 • Объем аудиторных часов курса составляет 105 ак/ч, по 3 ак/ч в неделю.
 • Рождественские каникулы продлятся с 25.12.2023 по 07.01.2024 и в это время Школа закрыта.


Дополнительная информация о курсах

 • Регистрация на курс открыта до заполнения группы.
 • К стоимости курса добавляется оплата за учебные материалы.

___________________________________________________________________________________
* Частное лицо – это человек, принимающий участие в групповых занятиях (включая дистанционное обучение) или в индивидуальном обучении, который оплачивает счет за обучение от своего имени. В исключительных случаях счет за обучение может оплатить другой человек.


Registreerimine
Hetkel on kõik kohad antud kursusel broneeritud. Kui soovite antud kursusel osaleda, palun võtke ühendust tel 526 4918 või e-posti teel info@tallinnakeeltekool.ee.

Loe ka Koolituslepingut. Kursusele registreerumisel aktsepteerib õppija Koolituslepingut ning lepingus ja kursuse infos toodud tingimusi.

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Hinnale lisandub õppematerjalide maksumus, kui pole märgitud teisiti.

Kui teil ei õnnestu registreerida, siis võivad kohad olla täis. Sellisel juhul võtke meiega palun ühendust tel 52 64 918 või kirjutage info@tallinnakeeltekool.eeVälja otsitud andmebaasist "http://www.tallinnakeeltekool.ee/w/index.php/Kursus"